งานแถลงข่าววันพุธในงานประชุมสัมนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด: ความก้าวหน้าของ PD-1/PD-L1 และการรักษาแทรกแซงเพื่อป้องกันและรักษาโรคมะเร็งปอด

เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น, Oct. 19, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — งานแถลงข่าววันสุดท้ายที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ในงานประชุมสัมนาระดับโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด (WCLC) ครั้งที่ 18 วันนี้ได้เน้นย้ำถึงเรื่องของความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านการค้นพบ PD-1 และ PD-L1 รวมถึงการอภิปรายของนักวิจัยที่ได้รับยกย่องจากการค้นพบ PD-1 และแนวทางการรักษาแทรกแซงเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปอด และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

นวัตกรรมการรักษาแทรกแซงเพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้นเกี่ยวเนื่องกับการค้นพบ PD-1

ศาสตราจารย์ Tasuku Honjo จากประเทศญี่ปุ่น เป็นบุคคลแรกที่สามารถระบุ PD-1 ได้ในปีพ.ศ. 2535 ได้เปิดเผยถึงข้อมูลใหม่ว่ามีการใช้ตัวบล็อค PD-1 อย่างกว้างขวางในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด หลังจากที่ดำเนินการศึกษาวิจัยกว่าหลายสิบปี งานวิจัยที่ศึกษาถึง PD-1 ได้นำมาซึ่งแนวทางการรักษาใหม่ โดยเป็นการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน ซึ่งการค้นพบวิธีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ช่วงเวลาของยาเพนนิซิลิน” ในการรักษาโรคมะเร็ง

ศาสตราจารย์ Honjo กล่าวว่า “ผมเชื่อว่ามันเหมือนกับการที่เราพัฒนายาปฏิชีวนะออกมามากมายหลังจากมีการค้นพบยาเพนนิซิลิน นั่นทำให้ปัจจุบันเราสามารถปกป้องชีวิตมนุษย์จากภัยคุกคามของโรคติดต่อได้ และการค้นพบนี้จะมีบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน นั่นจะทำให้ ความกลัวเนื่องจากการเสียชีวิตจากมะเร็งในอนาคตนั้นจะยุติลง”

ปัจจุบันสถาบันวิจัยจำนวนมากได้รวมงานวิจัยที่ดำเนินการอย่างครอบคลุมเข้าร่วมกับการบำบัดรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ Honjo รู้สึกว่า การรักษาด้วยตัวบล็อค PD-1 ร่วมกับการรักษาด้วยตัวกระตุ้นไมโตคอนเดรียนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกระตุ้น PGC-1α ดูจะยิ่งมีความหวังมากขึ้น

แบบแผนระยะที่ 2 (Blueprint II) ของสมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด

Dr. Fred Hirsch จากประเทศสหรัฐอเมริกาและ Dr. Ming Tsao จากประเทศแคนาดาได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจอย่างมากถึงระยะที่ 2 ของโครงการแบบแผน PD-L1

โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นในปี 2557 ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการที่นำโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) สมาคมอเมริกันเพื่อการค้นคว้าวิจัยมะเร็ง (American Association for Cancer Research: AACR) และสมาคมอเมริกันเพื่อเนื้องอกวิทยาทางคลินิก (American Society of Clinical Oncology: ASCO) และเป็นผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนั้น จึงได้มีการจัดตั้งโครงการแบบแผน PD-L1 ขึ้นด้วยเป้าหมายหลักคือ การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ PD-L1 ที่ใช้ในการทดลองทางคลินิกถึงศักยภาพในการวิเคราะห์และวินิจฉัย สมาคมที่อยู่เบื้องหลังโครงการ แบบแผนดังกล่าวคือ ตัวแทนจาก Bristol-Myers Squibb (BMS), Merck, Genentech/Roche, AstraZeneca, Dako, Ventana และ AACR รวมถึง IASLC ด้วยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

Dr. Hirsch กล่าวว่า “ยุคใหม่ของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันในมะเร็งทรวงอกนั้น การประเมินสถานะของ PD-L1 ยังคงมีความท้าทายอย่างมากในการรักษาผู้ป่วย จุดแข็งหลักของโครงการแบบแผน PD-L1 นั้นคือ ความร่วมมือกันที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทยาต่างๆ และบริษัทที่ทำงานด้านการวินิจฉัย โดยมี IASLC เป็นองค์กรที่คอยประสานงาน”

แบบแผนระยะที่ 1 คือการศึกษาวิจัยถึงความสามารถเข้ากันได้ที่แสดงว่า วิธีการทดสอบ PD-L1 ทั้งสามวิธี (28-8, 22C3, SP263) นั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการวิเคราะห์ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในการประเมินการแสดงออกของ PD-L1 ในเซลล์เนื้องอก ขณะที่วิธีการทดสอบ SP-142 PD-L1 นั้นสามารถย้อมสีเซลล์เนื้องอกได้ในร้อยละที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการทดสอบอื่นๆ ในทางตรงกันข้าม วิธีการทดสอบทั้งหมดสามารถย้อมสีเซลล์ภูมิคุ้มกันที่แทรกซึมเข้าไปในเซลล์เนื้องอกได้ด้วย แต่ยังคงมีอัตราความสอดคล้องที่ต่ำสำหรับการทดสอบแต่ละวิธี ส่วนการศึกษาวิจัยแบบแผนระยะที่ 2 นั้น เกี่ยวเนื่องกับการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางคลินิกสำหรับมะเร็งปอดและนักพยาธิวิทยาจำนวน 25 คนได้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันถึงผลของแบบแผนที่ 1 ดังนั้น วิธีการทดสอบ PD-L1 ทั้งสามวิธี 22C3, 28-8 และ SP263 นั้นสามารถเปรียบเทียบกันได้สำหรับการย้อมสีเซลล์เนื้องอก ผลลัพธ์ที่ได้ยังแสดงให้เห็นว่านักพยาธิวิทยามีความน่าเชื่อถืออย่างมากในการให้คะแนนการแสดงออกของ PD-L1 ในเซลล์มะเร็ง รวมถึงการให้คะแนนด้วยการวิเคราะห์บนสไลด์แก้วและภาพดิจิตอลก็ยังสามารถเปรียบเทียบกันได้ด้วย

การรักษาด้วยการแทรกแซงในกลุ่มประชากรนั้นอาจสามารถลดความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษามะเร็งปอดในประชากรกลุ่มน้อยต่างๆ ได้

การรักษาด้วยการแทรกแซงนั้นนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยประชากรกลุ่มน้อยในหลายศูนย์วิจัย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคคิ และความเชื่อเกี่ยวกับมะเร็งของผู้เข้าร่วม รวมถึงประโยชน์ที่สามารถรับรู้ได้และการวัดประสิทธิผลด้วยตนเองในการสแกนมะเร็งปอด ดังที่ Dr. Lovoria Williams ของ August University จากสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอและเปิดเผยถึงงานวิจัยของตน การค้นพบเหล่านี้มีความสำคัญในการเข้าจัดการกับความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของกลุ่มประชากร รวมถึงการได้รับบริการที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นด้วย สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

การใช้วิธีการรักษาแทรกแซงในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามที่นำไปสู่การทำงานของร่างกายที่ดีขึ้นและเชื่อมโยงกับประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิต

Dr. Morten Quist ของ University of Copenhagen จากประเทศเดนมาร์คได้เปิดเผยว่า การออกกำลังกายและการแทรกแซงด้วยการการดูแลด้านภาวะจิตสังคมในผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะลุกลามสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของร่างกายได้ ซึ่งผลที่ได้เชื่อมโยงไปถึงประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังได้ผลสรุปของการรักษาด้วยการแทรกแซงว่า การออกกำลังกายเป็นกลุ่มนั้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของร่างกายได้ดีขึ้น และมีรายงานว่าช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงการทำงานที่ดีขึ้นของร่างกาย สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

สามารถดูการถ่ายทอดออนไลน์การแถลงข่าวประจำวันได้ที่นี่

เกี่ยวกับ WCLC

การประชุมโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (WCLC) เป็นงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้านมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกอื่นๆ ซึ่งดึงดูดนักวิจัย แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญกว่า 6,000 รายจากกว่า 100 ประเทศ เป้าหมายของการประชุมคือการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด เพิ่มความตระหนัก ความร่วมมือ และความเข้าใจในโรคมะเร็งปอด และเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาล่าสุดทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “Synergy to Conquer Lung Cancer” (การทำงานร่วมกันเพื่อพิชิตโรคมะเร็งปอด) การประชุมจะครอบคลุมสาขาวิชาหลายประเภทและเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยและผลการทดลองทางคลินิกต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม http://wclc2017.iaslc.org/.

เกี่ยวกับ IASLC
สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอด (IASLC) เป็นองค์กรระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกอื่นๆ ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งปอดมากกว่า 6,500 รายจากทั่วทุกสาขาวิชาในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งได้สร้างเครือข่ายระดับโลกที่ทำงานร่วมกันเพื่อพิชิตโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกทั่วโลก สมาคมยังตีพิมพ์วารสาร Journal of Thoracic Oncology (วารสารมะเร็งวิทยาทางทรวงอก) ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ด้านการศึกษาและข้อมูลที่สำคัญสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตรวจหาวินิจฉัยและรักษามะเร็งทรวงอกทั้งหมด กรุณาเยี่ยมชม www.iaslc.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ:

Hillary Wasserman

ผู้ช่วยอาวุโส
HWasserman@GroupGordon.com
+1 732-778-1896

Becky Bunn, MSc
ผู้จัดการประชาสัมพันธ์
Becky.Bunn@IASLC.org
+1 720-254-9509

Related Post
LANZHOU (Gansu, CHINA), As globally connected countries, Singapore and China are natural partners for the
LAS VEGAS President Donald Trump defended his tough stance on immigrants crossing the U.S. border